Galioja nuo 2024-04-05

Ši Asmens duomenų tvarkymo politika taikoma ir naudojama Lietuvos centrinei kredito unijai ir LKU grupei priklausančioms unijoms tvarkant asmens duomenis

Šio dokumento paskirtis aiškiai ir suprantamai supažindinti Jus apie atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, kuriuo būdu Jūs bendraujate su mumis – gyvai susitikus, telefonu ar elektroninėmis priemonėmis (per i-Uniją, interneto svetainę, mobiliąją programėlę, socialinius tinklus ar pan.). Šis dokumentas Jums yra taikomas, jeigu Jūsų duomenis tvarko kažkuri iš LKU grupei priklausančių kredito unijų bei jas prižiūrinti Lietuvos centrinė kredito unija.

Šia Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau tekste – Politika) siekiame Jus informuoti, kaip LKU grupėje mes renkame, naudojame, dalinamės Jūsų asmens duomenimis. Šia Politika mes siekiame užtikrinti skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir saugojimą. Todėl prašome skirti šiek tiek laiko susipažinti su šia Politika. Jeigu kils klausimų, prašome susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.  Politiką prašome peržiūrėti periodiškai, nes mes galime ją kartas nuo karto atnaujinti. Neatskiriamas šios Politikos 1 Priedas – Slapukai (angl. Cookies).

Jūsų duomenys tvarkomi laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) įtvirtintų nuostatų, taip pat LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų.

Asmens duomenys suprantami kaip bet kuri informacija, kurią apie save Jūs pateikėte pats (-i), arba kuri buvo gauta iš kitų šaltinių ir kurios dėka mes galime Jus identifikuoti. Dažniausiai, bet ne visada, tai bus Jūsų vardas (-ai), pavardė(-ės), asmens kodas ar gimimo data, kontaktinė informacija, duomenys apie Jūsų sudarytas sutartis su LKU grupės kredito unijomis bei jose esančių sąskaitų informacija, naudojimosi i-Unija duomenys, pokalbių įrašai, kai skambinate mums ir pokalbių įrašai yra būtini kaip komunikacijos su Jumis įrodymas, vaizdo stebėjimo kameromis įrašyti Jūsų vaizdo duomenys bei kita.

Jeigu Jums kyla bet kokie su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susiję klausimai, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu [email protected] arba siunčiant laišką paštu adresu Savanorių pr. 363B-201, Kaunas LT-51480.

Jūs arba duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame savo veikloje. Juo yra klientas, narys, atstovas, sutuoktinis ir kiti šeimos nariai, laiduotojai, užtikrinimo priemonių davėjai, kreditoriai, naudos gavėjai ir kt.

LKU grupė vienija 45 Lietuvoje veikiančias kredito unijas kaip atskirus juridinius asmenis, kurių veiklą prižiūri Lietuvos centrinė kredito unija, kurių registruota buveinė yra Lietuvoje. LKU grupei priklausančių kredito unijų sąrašą bei jų kontaktinius duomenis galima rasti internete, adresu https://lku.lt/kredito-unijos/.

Tuo atveju, kai tampate kredito unijos nariu, paslaugas teikia kredito unija, kredito unija kaip duomenų valdytoja tvarko asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis . Ir atitinkamai, kai paslaugas teikia Lietuvos centrinė kredito unija (toliau – LCKU), kai LCKU vykdo unijų priežiūrą ji tvarkydama Jūsų asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytoja.

Stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus. Savo veiklai vykdyti renkame šią informaciją:

Pagrindiniai asmens duomenys – vardas(-ai), pavardė(-ės), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, dalyvavimas politikoje.

Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Identifikavimo duomenys – Jūsų asmens dokumentų duomenys, IP adresai, i-Unija prisijungimo duomenys.

Paraiškų/prašymų duomenys – paraiškos / prašymo data, pageidaujama paslauga, kiti paraiškoje/prašyme nurodomi duomenys.

Sudarytų sandorių duomenys – sandorių duomenys (sudarymo data, numeris, sąlygos), sąskaitų numeriai, indėliai, mokėjimo nurodymai, kitos mokėjimo paslaugos, mokėjimo priemonės ar jas naudojant atliekami veiksmai.

Finansiniai duomenys – sąskaitos, mokėjimo dokumentai, turimi finansiniai įsipareigojimai, turtas, jo rūšys ir vertė, kredito istorija, kreditingumas, Jūsų skolininkai ir kreditoriai, išlaidos ir pajamos ir pan.

Ekonominiai duomenys – Jūsų darbovietės duomenys, vykdoma ūkinė-komercinė veikla, pajamų ir kiti lėšų šaltiniai, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas.

Duomenys apie šeimą – Jūsų šeiminė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, kiti duomenys apie šeimą ir jos narius.

Vaizdo ir garso duomenys – tai vaizdo įrašai, kuriuos vaizdo kameros nufilmuoja, kai lankotės unijos patalpose ar naudojatės bankomatais bei garso įrašai, kuriuos įrašome, kai bendraujate su mūsų darbuotojais telefonu.

Biometriniai duomenys – tai specialiomis programomis apdorota Jūsų veido nuotrauka ir vaizdo įrašas, kurie yra tvarkomi, kai savo tapatybę patvirtinate nuotoliniu būdu teikdami paraišką internetu dėl tapimo kredito unijos nariu, kreditui gauti ir kitais atvejais.

Jeigu Jūs esate mūsų kliento – juridinio asmens akcininkas, vadovas, valdymo organo narys, pagal įgaliojimą veikiantis atstovas, tikrasis naudos gavėjas, mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, statusas (pareigos), asmens kodas, pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, adresas, įmonės pavadinimas ir kodas, dalis juridinio asmens kapitale procentais,  duomenys apie kitus juridinius asmenis, kuriuose juridinis asmuo ir pagrindiniai dalyviai (akcininkai, pajininkai ir pan.) turi akcijų, pajų ir pan., informacija apie turimus finansinius įsipareigojimus, skolas, teismo sprendimus, areštus bei kita aktuali teisinė informacija, kiti būtini duomenys.

Jeigu Jūs esate mūsų kliento atstovas, kuris bendrauja su mumis dėl mūsų teikiamų paslaugų ar prisiima įsipareigojimus kliento vardu, mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, pareigas, gimimo datą, asmens kodą, adresą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, asmens tapatybės dokumento duomenis, įgaliojimo duomenis, bendravimo su mumis informaciją.

Mes taip pat renkame duomenis apie susijusius asmenis: mokėtojus ir gavėjus, sandorių šalis ir dalyvius, asmenis, gaunančius draudimo išmokas, skolininkus ir kreditorius, Jūsų šeimos narius ir įpėdinius.

Galime tvarkyti ir kitus būtinus asmens duomenis, jeigu to reikėtų, kad galėtume vykdyti mums taikomus teisės aktų reikalavimus ar apginti mūsų teises bei teisėtus interesus.

Bet kokiu atveju, tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurių reikia nustatytiems tikslams pasiekti. 

Kai Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūs turėtumėte supažindinti susijusius asmenis su šia Politika.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte Jūs pats arba kuriuos gavome iš išorinių šaltinių šiais pagrindiniais tikslais:

 • Jūsų tapatybei nustatyti ir įgyvendinti kitus pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, įskaitant principą „Pažink savo klientą“. Šiuo tikslu duomenis tvarkome, nes tai daryti mus įpareigoja teisės aktai.
 • Vykdyti identifikaciją nuotoliniu būdu. Šiuo tikslu duomenis tvarkome Jūsų sutikimu Jums pasirinkus nuotolinio tapatybės nustatymo būdą ir todėl, kad tai daryti mus įpareigoja teisės aktai.
 • Nagrinėti ir vertinti paraiškas / prašymus dėl paslaugų teikimo. Šiuo tikslu duomenis tvarkome siekdami teisėto intereso priimti sprendimą dėl galimybės Jums teikti paslaugas.
 • Patikrinti, ar atitinkate teisės aktuose Kredito unijos nariams keliamus reikalavimus ir nustatytus kriterijus, tuo atveju, kai pageidaujate tapti kredito unijos nariu. Šiuo tikslu duomenis tvarkome, nes tai daryti mus įpareigoja teisės aktai.
 • Įvertinti Jūsų kreditingumąbei vykdyti reikalavimus, susijusių su veiklos rizikos normatyvais (kad būtų galima įvertinti Jūsų galimybes vykdyti prisiimamus įsipareigojimus, skolinti vadovaujantis atsakingo skolinimosi principais, užtikrinti, kad  būtų tinkamai valdoma mūsų veiklos rizika). Šiais tikslais duomenis tvarkome, nes tai daryti mus įpareigoja teisės aktai bei siekiame savo teisėto intereso. Tvarkant asmens duomenis kreditingumo vertinimo tikslu, gali būti vykdomas profiliavimas, priimami automatizuoti ar pusiau automatizuoti sprendimai. Vykdant automatizuotą (ar pusiau automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės ar statistinės priemonės, vertinančios, pavyzdžiui, gaunamų pajamų ir įsipareigojimų santykį ar pagal sutartį mokamų įmokų dydžius ir terminus.
 • Teikti paslaugas, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus – Jūsų asmens duomenis tvarkome sutarčių dėl paslaugų teikimo, prievolių vykdymo užtikrinimo sudarymo ir vykdymo tikslais. vykdydami teisės aktų įpareigojimus, siekdami teisėto intereso bei sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
 • Teikiant su atvirojo ryšio sąsaja susijusias mokėjimo paslaugas– tvarkomas naudotojo kodas, IP adresas, mokėjimo suma, mokėjimo gavėjas, paskirtis, per kokį prekybininką vykdoma operacija.
 • Vykdydami draudimo tarpininkavimo veiklą kaip priklausomas draudimo tarpininkas, kad galėtume pasiūlyti klientams, kurie privalo visu kredito sutarties galiojimo laikotarpiu apdrausti kredito unijos naudai įkeičiamą turtą,sudaryti draudimo sutartį, sekti draudimo sutarties eigą ir pabaigos terminą, apdrausti tokį turtą, su Jūsų sutikimu ar, esant kitiems teisėtiems pagrindams, renkame ir tvarkome duomenis, reikalingus draudimo sutarčiai sudaryti.
 • Jums nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, siekdami teisėto intereso ginti savo teises, Jūsų asmens duomenis tvarkome įsiskolinimų valdymo tikslu.
 • Kad vykdytume teisės aktų reikalavimus, finansinės apskaitos tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus finansiniuose dokumentuose (sąskaitose, mokėjimų nurodymuose, aktuose ir pan.).
 • Dokumentų valdymo tikslu registruojame ir saugome dokumentus, kuriuose yra ir Jūsų asmens duomenys. Tai darome, nes vykdome teisės aktų įpareigojimus.
 • Tvarkome asmens duomenis, kad su Jūsų sutikimu galėtume siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, teirautis Jūsų nuomonės, kviesti dalyvauti lojalumo programose. Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda naujienlaiškyje.
 • Tvarkome asmens duomenis Jūsų pateiktų prašymų, klausimų, skundų, pretenzijų, pranešimų nagrinėjimo bei atsakymų Jums pateikimo tikslais. Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu bei siekdami teisėto intereso išsaugoti komunikacijos su Jumis įrodymus.
 • Bendraujant socialiniuose tinkluose Linkedin, Facebook ir kituose– tvarkome Jūsų vardą, pavardę, patiktukus, nuotraukas, atsiųstus pranešimus, komentarus ir pan. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų komunikacijos metu. Juos naudojame tarpusavio komunikacijai socialiniuose tinkluose su Jūsų sutikimu. Socialiniuose tinkluose esantys Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bendrai su to socialinio tinklo valdytoju, todėl norėdami gauti daugiau informacijos, kaip jie tvarko asmens duomenis, turėtumėte susipažinti su Jus dominančio socialinio tinklo privatumo politika.
 • Kai tai reikalinga siekiant išsaugoti komunikacijos su Jumis įrodymus bei užtikrinti aptarnavimo kokybę galime įrašyti pokalbius telefonu ar kitu kanalu, išsaugant Jūsų telefono numerį, IP adresą, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kt. Tai darome su Jūsų sutikimu bei siekiant teisėto intereso. Jeigu su pokalbio įrašymu nesutinkate, visada galite kreiptis į mus raštu (paštu ar el. paštu).
 • Mūsų ir Jūsų turto apsaugos tikslu, kredito unijų patalpose gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas ir saugomi vaizdo įrašai. Tai daroma siekiant teisėto intereso;
 • Kredito unijų priežiūros tikslu LCKU tvarko Kredito unijų turimus asmens duomenis. Tai daroma vykdant teisės aktų įpareigojimus bei siekiant viešojo intereso.
 • Prireikus, siekiant teisėto intereso, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti mūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu.

Be to, asmens duomenis galime tvarkyti jeigu tai būtina tam, kad galėtume laikytis teisės aktų, reglamentų, taisyklių ir panašių reikalavimų, vykdyti ir laikytis vietinių ar užsienio teisėsaugos reikalavimų ir prašymų, laikytis teismo proceso ar kitos ginčo teisenos reikalavimų, kontroliuoti, ar nereikia imtis veiksmų prieš vartotojus, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar užsiima neteisėta veikla.

Patikiname, kad kiekvienu individualiu atveju asmens duomenų tvarkoma tiek, kiek yra būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Jeigu nepateiksite mums savo asmens duomenų, kurie yra būtini sudaryti ar vykdyti sutartį, arba kuriuos yra privaloma pateikti vadovaujantis teisės aktais arba sutartiniais įsipareigojimais, mes negalėsime su Jumis turėti dalykinių santykių ir suteikti paslaugų.

Jūs pateikiate savo asmens duomenis, kai kreipiatės į LCKU ar LKU grupės kredito unijas dėl teikiamų paslaugų arba jau naudojatės paslaugomis, taip pat kai pildote paraiškas, prašymus, anketas (tiek kredito unijose, tiek internetu), apklausas, sudarote sutartis, užsisakote naujienlaiškius, teikiate skundus/prašymus/pretenzijas/klausimus/pranešimus, taip pat duomenys yra renkami interneto svetainėse, socialinėse paskyrose, i-Unijoje, vaizdo kamerų pagalba ar įrašius pokalbį su jumis.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti gaunami ir iš kitų šaltinių:

 • Nuotolinės tapatybės nustatymo įrankio paslaugų teikėjo, iš Jūsų pasirinktos finansų įstaigos Jums atliekant pavedimus, iš elektroninio parašo, elektroninės atpažinties paslaugų teikėjų, jeigu pasirenkate tapatybę nustatyti nuotoliniu būdu.
 • Lietuvos banko, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), teisėsaugos institucijų bei kitų registrų ir valstybės institucijų.
 • VĮ Registrų centras tvarkomų registrų: Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemio ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio), Neveiksnių asmenų registro, iš trečiųjų šalių, tvarkančių registrus arba, kurie tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų.
 • Viešai prieinamų šaltinių: Lietuvos Respublikos išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) galiojimas tikrinamas Vidaus reikalų ministerijos negaliojančių asmens dokumentų bazėje adresu: https://www.ird.lt/invalidpapers; Lietuvos Respublikos išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimas tikrinamas VĮ Regitra duomenų bazėje adresu: (https://www.eregitra.lt/viesa/iintervp/Index.php).
 • Tuo atveju, kai tikrinama, ar Jūs nesate įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus, Jūsų asmens duomenys tikrinami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapyje (https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), Europos Komisijos tinklalapyje (https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en), Jungtinių Tautų Organizacijos puslapyje (https://scsanctions.un.org/search/), kitų kompetentingų  institucijų (Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento (OFAC), Jungtinės Karalystės ir Šiaurės Airijos, kt.) puslapiuose.
 • Tuo atveju, kai siekiama nustatyti, ar nesate politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąraše, Jūsų asmens duomenys tikrinami Vyriausios tarnybinės etikos komisijos puslapyje (https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska), kitų trečiųjų šalių tvarkomuose registruose.;
 • Jūsų duomenys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tikslais tikrinami kituose viešai prieinamuose ir / ar kitų asmenų tvarkomuose registruose ar viešuose šaltiniuose, ta apimtimi, kiek tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti ir tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.
 • Kitų kredito ir finansų įstaigų.
 • Iš mūsų partnerių UAB Creditinfo Lietuva, UAB Scorify.
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia savo sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų, įpėdinių ir pan. duomenis.
 • Iš mums skirtų duomenų, kuriuos pateikia fiziniai ar juridiniai asmenys (pvz. turto vertinimo ataskaitos) vykdydami sutartinius ar teisės aktų reikalavimus.
 • Iš juridinių asmenų, jeigu Jūs esate jų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.
 • Iš kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie mus pasitelkia kaip partnerius Jums teikdami paslaugas arba teikiamos paslaugos yra su Jumis susijusios.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų arba jei tai yra būtina teikiant paslaugas ar saugant mūsų teisėtus interesus:

 • Kitoms kredito ir finansų įstaigoms.
 • Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams.
 • Draudimo ir perdraudimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
 • LKU grupės kredito unijoms, kurių sąrašą galite rasti internete www.lku.lt bei Lietuvos centrinei kredito unijai, kai tai yra reikalinga finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, unijų veiklos stebėjimui ir priežiūrai arba kai naudojama bendra informacinė sistema ar techninė įranga (serveriai) arba tai reikalinga paslaugų teikimui.
 • Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikiame informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą – skolas ir jų apmokėjimą, UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, toliau – Creditinfo) bei UAB „Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676, toliau – Scorify). Creditinfo ir Scorify Jūsų informaciją tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) siekdami teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamiesi tiesiogiai į Creditinfo ar Scorify. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt bei www.scorify.ai. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] (Creditinfo atveju), [email protected] (Scorify atveju) arba anksčiau nurodytais telefonais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
 • Lietuvos bankui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Europos komisijai, Jungtinių tautų organizacijai. Gaunant asmens duomenis iš kitų įmonių, įstaigų, organizacijų,  registrų, duomenų bazių, viešai prieinamų šaltinių Jūsų asmens duomenys, būtini paieškai atlikti, perduodami atitinkamoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, registrų, duomenų bazių, viešų šaltinių duomenų valdytojams.
 • Notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms bei kitiems registrams ir valstybės institucijoms.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateikiamus prašymus arba mūsų iniciatyva.
 • Auditoriams, teisininkams, advokatams, konsultantams.
 • Teismams bei kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

Asmens duomenų tvarkymui taip pat yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai –  tai paslaugų teikėjai, kurie tvarkydami Jūsų asmens duomenis veikia mūsų vardu ir nurodymais bei teikia šias paslaugas:

 • Nuotolinio asmens identifikavimo
 • Mokėjimo priemonių gamybos
 • Renginių organizavimo
 • Rinkodaros ir tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo
 • Interneto svetaines administravimo
 • Dokumentų archyvavimo
 • Programinės įrangos, jos priežiūros ir administravimo
 • Informacinių technologijų infrastruktūros
 • Elektroninių ryšių
 • Konsultacijų

Esant poreikiui, gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai. Mes įsipareigojame, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos, bei visų kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Mūsų, kaip duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojų santykiai nustatomi rašytinėse sutartyse arba rašytinėse sąlygose, nebent teisės aktų yra nustatyta kitaip.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.

Atliekant paiešką Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos, Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento (OFAC) skelbiamuose sąrašuose,  paieškai atlikti būtini duomenys teikiami šiai tarptautinei organizacijai vadovaujantis Reglamento 49 straipsnio 1 dalies d punktu, kai duomenų perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių siekiant užtikrinti  pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei įvestų sankcijų laikymąsi.

Tačiau kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitais atvejais į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiu atveju mes imsimės visų įmanomų priemonių, kad užtikrintume perduodamų ir naudojamų asmens duomenų saugumą.

Mes įdiegėme ir naudojame protingas bei atitinkamas fizines, technines ir organizacines priemones, kruopščiai atrenkame paslaugų teikėjus, apmokome darbuotojus atitinkamai elgtis su konfidencialia ir kita asmenine informacija, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame. Asmens duomenis tvarkantys darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir įsipareigoję saugoti asmens duomenų paslaptį, tačiau primename, kad nors ir imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena interneto svetainė, mobilusis ryšys, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų po dalykinių santykių pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

 • Priėmus neigiamą sprendimą dėl paslaugų teikimo, asmens duomenis saugome  2 metus nuo sprendimo nesudaryti sutarties priėmimo dienos.
 • Duomenys, kurie yra surinkti sudarant ir vykdant sutartį, naudojantis paslaugomis (įskaitant ir biometrinius asmens duomenis), yra tvarkomi ir saugomi tol, kol galioja sutartis, Jūs naudojatės teikiamomis paslaugomis bei dar 10 metų po to.
 • Tapatybės nustatymo ir patikrinimo, kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo tikslais asmens duomenys saugomi 8 metus nuo sutarties ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos arba kitais įstatyme nustatytais terminais.
 • Vaizdo duomenys saugomi iki 31 dienos.
 • Telefono pokalbių įrašai saugomi iki 6 mėn.
 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kol būsite kredito unijos narys, naudositės unijų ar partnerių paslaugomis, arba kol atšauksite duotą sutikimą. Jums atšaukus sutikimą, sutikimo turinys, davimo / atšaukimo data, laikas, IP adresas, kiti su sutikimu susiję duomenys bus saugomi 2 metus pasibaigus asmens duomenų tvarkymui.
 • Socialiniuose tinkluose esantys asmens duomenys tvarkomi iki sutikimo atšaukimo arba paskyros ištrynimo dienos.

Jūs turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su tvarkomais Jūsų duomenimis bei gauti jų kopiją (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“).
 • Reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Teisę prašyti perkelti duomenis, kai jie tvarkomi automatiniu būdu sutikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų unijų arba trečiosios šalies interesų  arba kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (teisė nesutikti).
 • Teisę pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą dėl kreditingumo vertinimo kai priimamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas bei reikalauti, kad tokie sprendimai būtų peržiūrėti su žmogaus įsikišimu.
 • Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, neįtakojant iki atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo.
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos adresu https://vdai.lrv.lt/).

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises bei atsakyti į Jums iškylančius klausimus dėl šiame dokumente pateikiamos informacijos.

Duomenų subjekto teises įgyvendinsime Reglamento bei taikomų kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.

Prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat turimus skundus / pranešimus / prašymus / pranešimus dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti unijai aukščiau nurodytais kontaktais arba atvykus į Jus aptarnaujančią kredito uniją arba duomenų apsaugos pareigūnui parašę šiuo adresu [email protected], paštu adresu Savanorių pr. 363B-201, Kaunas LT-51480.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais Jūsų teisių įgyvendinimas būtų apribotas. Apie sprendimą neįgyvendinti Jūsų teisių Jus informuosime pateikdami tokio sprendimo motyvus.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą), pateikus asmens dokumento kopiją arba elektroninių ryšių priemonėmis pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, tapatybę patvirtinus unikaliu identifikatoriumi ir / ar kitomis Jums suteiktomis ir/ar su Jumis sutartomis naudoti tapatybės patvirtinimo priemonėmis, skirtomis Jūsų tapatybei identifikuoti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais,  atsižvelgus į prašymų sudėtingumą ir skaičių, prašymo nagrinėjimo terminą galime pratęsti dar dviem mėnesiams Jus apie tai įspėjus.

Mes įsipareigojame savo veikloje rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs asmeniškai patikėjote mums arba kurie buvo gauti iš kitų šaltinių, laikytis visų Reglamente įtvirtintų principų bei teisės aktais nustatytų pareigų.

Ji gali būti periodiškai keičiama ir atnaujinama. Apie Politikos pakeitimus Jums bus pranešta interneto svetainėje.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta ir atnaujinta 2024 m. balandžio 04 d.